Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër

Vlerësimi Vullnetar Lokal për Bashkinë Shkodër

Autorë:

Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj, Shoqata e Bashkive Filip Vila, Bashkia Shkodër

 Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

SHKARKONI MATERIALIN E PLOTË NË FORMATIN PDF