Manual/ Lokalizimi i Axhendës 2030

Autorë:
Agron Haxhimali dhe Aida Cacaj,
Shoqata e Bashkive

Ky publikim është përgatitur nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të Fondacionit Hanns Seidel, Shqipëri. Ky botim pasqyron qëndrimet e Shoqatës
së Bashkive dhe jo domosdoshmërisht të Fondacionit Hanns Seidel. Autorët garantojnë pasqyrimin me korrektësi të të dhënave të marra nga materialet e referencës të përdorura.

 

MATERIALI I PLOTË NË FORMATIN PDF