Formati i ofertës që duhet të ofrohet nga tenderuesi