22 Nëntor, 2016

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësisht të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve nga jashtë, dhe e vlerëson tërësishtë të gabuar qasjen, argumentat dhe llogjiken për të miratuar një ligj të tillë. Njoftim për shtyp Shoqata e Bashkive të Shqipërisë është kundër miratimit të ligjit për importin e mbetjeve […]
22 Nëntor, 2016

Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve

Qëndrimi i Shoqatës Bashkive të Shqipërisë për lehtësirat ndaj emigranteve Tiranë, 25 qershor 2016 Lënda: Kthim përgjigje Në përgjigje të kërkesës suaj për propozime/sugjerime konkrete për masat që mund te ndërmerren në nivelin vendor nga bashkitë si p.sh. lehtësimi nga pagesa e tarifave vendore ose masa të tjera që gjykoni […]
22 Nëntor, 2016

Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese“

Tiranë, 14.04.2016 Lënda: “Mendim i Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë mbi Projekt-Vendimin e Këshillit të Ministrave ”Për miratimin e Rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet, si dhe procedura për klasifikimin e strukturave akomoduese. “ Shoqata e Bashkive ka marrë së fundmi një kërkesë për dhënie mendimi mbi Projekt Vendimin e […]
22 Nëntor, 2016

Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike

Tiranë, 17 Dhjetor 2015 Deklaratë për Shtyp Qeveria redukton me 1.3 miliardë lekë buxhetin për bashkitë; ulje diskriminuese dhe kërcënim i shërbimeve publike. Shoqata e Bashkive të Shqipërisë si zëri i interesave qytetare, përfaqësuese e bashkive si institucionet më afër ofrimit të shërbimeve publike dhe sociale për komunitetin, ka ndjekur […]
22 Nëntor, 2016

Qëndrimi dhe shqetësimi i Shoqatës së Bashkive lidhur me ndarjen e fondeve nga Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve

Qëndrimi dhe shqetësimi i Shoqatës së Bashkive lidhur me ndarjen e fondeve nga Komiteti për Zhvillimin e Rajonave. Për dijeni: Aktoreve, partnerëve dhe donatorëve që operojne dhe mbështesin decentralizim dhe demokracine në Shqiperi. Të nderuar Partnere, Shoqata e Bashkive të Shqipërise si organizata që mbron të drejtat e qeverise vendore […]