14 Nëntor, 2018

Takimi rajonal – Ndarja e përvojës dhe modeleve të DRR.

Fatkeqësitë jenë lokale por bashkëpunimi për të përballuar situata të paparashkuara nuk njeh kufinj, por solidaritet. UNDP së bashku me partnerin e tij të projektit Qendra për Zhvillimin e Rajonit Juglindor (CDSER) po organizon takimin e dytë rajonal, si pjesë e projektit të Rrjetit të Veprimit për Zhvillimin e Qëndrueshmërisë […]
14 Nëntor, 2018

“Përfshirja e Komunitetit Romë në Nivel Lokal”

  Baskitë kanë pergjegjësi dhe rolë të rëndësishme për të siguruar shërbime publike për të gjithë qytetarët dhe grupet e ndryshme komunitare pa dallime diferencime dhe diskriminime. Bashkike duhet të krijojne dhe promovojnë më shumë perfshirje të komunitetit Rome në të gjithë strukturat administrative dhe ato te shërbimit. Ky takim […]
21 Shtator, 2018

“Fuqizimin e Kryetareve të Bashkive nëpërmjet programit të shkëmbimit të eksperiencës mes njëri-tjetrit”

Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqata për Autonomi Vendore bashkë për Me qëllim të përmbushjes së fushëveprimit të detyrës dhe sigurimit të ofrimit të shërbimeve të kërkuara, Shoqata e Bashkive ka hartuar këtë propozim dhe do të zbatojë aktivitetet në bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën për Autonomi Vendore dhe […]
21 Shtator, 2018

Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh.

Shoqata e Bashkive nisi zbatimin e Projektit MD.net, si pjese e nje konsorciumi prej 12 partneresh. Objektivi i përgjithshëm i projektit: Objektivi i përgjithshëm i projektit është njohja e Dietës Mesdhetare (MD) si mundësi për zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal. Ky objektiv do të arrihet përmes rritjes së njohurive, grumbullimit […]
21 Shtator, 2018

Training on lobbying and advocacy/ Preparation of position papers Project from RCDN.

Training on lobbying and advocacy/ Preparation of position papers Project from RCDN. A 2 day training is holding in Skopje to provide knowledge on the basic principles of advocacy&lobbying and their difference; to learn about the tools for advocacy & lobbying; to discuss the Capacity Development Advocacy in the context […]