GUIDA, MANUALE DHE UDHËZUES


Shoqata e Bashkive të Shqipërisë mundëson botime manualesh dhe udhëzuesish për të ndihmuar në përmirësiminn e qeverisjes vendore. Manuale trajnimesh për rritjen e standarteve të qeverisjes vendore dhe praktivave më të mira drejtuese. Këto realizohen falë bashkëpunimeve me organizata të huaja dhe institucione vendase. Më poshtë janë të listuara disa nga botimet e realizuara.